lördag 11 april 2015

Skogsdöd, obs-ytor, miljöövervakning och fältexperimentUpprinnelsen till nedanstående text började som en kommentar till ett inlägg ”Skogen dog inte” av Sveaskogs skogschef Herman Sundqvist på hans blogg:

Hermans inlägg skedde med anledning av att Skogsstyrelsen nyligen publicerade en rapport om 30 års övervakning av skogstillståndet på de s k Obs-ytorna, framförallt gällde det skogens kronutglesning (Akselsson m fl, 2015). Senare kom jag på att jag ville fördjupa och utveckla mina tankar något. Resultatet blev nedanstående inlägg.

Intressant att detta ämne kom upp nu igen, just våren 2015 när Peter Högberg är föreslagen till ny rektor för SLU. Peter gjorde tillsammans med Harry Eriksson, Tryggve Persson och undertecknad en avgörande insats för att slå undan fötterna på den tidens skogs- och miljöpolitiska mantra "Skogsdöden". Det var förutom en politisk strid också en riktig akademisk strid med två lag - Lund vs Uppsala/Umeå. Striden illustreras t ex i ett nummer av Forskningsrådsnämndens (FRN) populära serie Källa (nr 42, 1993, "Behöver skogen intensivvård") och har också varit föremål för en doktorsavhandling (Bäckstrand, 2000).


Nämnda skrift lanserades förresten vid ett kvällsmöte i Lund i regi av FRN som i alla fall jag själv döpt till "Slaget vid Lund". Stickorna rök och orden var hårda. Jag minns att Anna Lundborg, numer på Energimyndigheten, förvånades över att vi panelkombattanter (Harry Eriksson, Bengt Nihlgård, Harald Sverdrup och undertecknad) vid utgången från lokalen fredligt kunde sitta tillsammans med varsin bira på ”After-battle”.  Det gällde då som nu att kunna skilja på sak och person.

Så småningom fick vi ”skogsdödsförnekare” i alla fall rätt – "Skogen dog inte", som sagt. Och som Herman skrev – ”tur var väl det”. Peter Högberg skrev förresten 2001 i Forskning och Framsteg en bra summering av diskussionen under 1980- och 1990-talen i ämnet (se litteraturlistan på slutet).  

Här vill jag passa på att kommentera ett par andra saker som Hermann skrev om i sitt blogginlägg.

Först något om orsaken till den "skogsdöd" som noterades i stor skala i Centraleuropa och som Herman själv tydligen såg på nära håll vid ett besök. Jag var förstås själv ner där ett par gånger då debatten var som hetast. Första gången var vi ett gäng från Sverige under ledning av Leif Strömqvist som t o m fick tillstånd att resa relativt fritt i Tjeckoslovakien, detta var precis innan ”frigörelsen” från Sovjets inflytande 1989. Från det besöket minns jag bl a att Prag var nergånget, att gränsvakterna var vända inåt landet och att folk hade börjat fly från Polen via Tjeckoslovakien in i Österrike. Vi blev särskilt varnade att överträda gränslinjen och att beblanda oss med okända.

Vi tog oss upp i Erzgebirge precis i hörnet mot Polen och dåvarande Östtyskland. Det var mycket omfattande skador på skogen i höjdlägena. På stora ytor var granskogen död eller döende. Stora ytor var också mer eller mindre kala eftersom träden redan fällts och förts bort. Det var inga moln den dagen och vi kunde se rätt långt in i alla tre länderna trots föroreningsdiset. Vi såg ut över ”Black Triangle”. Sannolikt såg vi ett par mil åt vardera hållet. Där vi stod såg vi så många brunkolseldade kraftverk, att deras samlade utsläpp av svavel var större än hela Sveriges dåvarande utsläpp.

Det låg ju nära tillhands att koppla de omfattande skadorna i Erzgebirge och andra centraleuropeiska bergsområden till svaveldioxiden, svavelnedfallet och markförsurningen. Att höga halter svaveldioxid kunde döda granskog fanns det egna svenska erfarenheter av från äventyret under andra världskriget med svensk oljetillverkning från skiffer i Kvarntorps-området. Där dog all granskog på ett par kilometers avstånd från utsläppet och tillväxten var reducerad inom ca 7 km radie (Östlin, 1959).

Möjligen skapade i Erzgebirge svavelföroreningar och därtill kopplad markförsurning försvagade bestånd. Men de halter av svaveldioxid som uppmättes i bergen ansågs vara alltför låga för att ge de omfattande akuta skador som uppvisades. Det som jag emellertid först i efterhand uppfattade som en högst troligen utlösande faktor var ett mycket kraftigt temperaturfall på ca 40 grader inom några timmar under en nyårshelg, då en kontinental luftmassa rörde sig mot sydväst och träffade bl a Erzgebirge där de värsta skadorna kom att uppträda tiden efter. Om detta temperaturfall pratades det tyst i Sverige och på den tiden - svavel och försurning var ju det som etablissemanget (en stor del av akademien, Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna, naturvårdsorganisationerna) hade bestämt sig för att man trodde på. Det var ganska tufft att vara motvals då. Men vi var ett gäng som stod på oss. Det underlättade att inte vara helt ensam.

Herman vurmade i sitt blogginlägg för den långvariga uthålliga miljöövervakningen (som genererar värdefulla "långa mätserier"), med exempel från det nu här aktuella ämnet skogsskador p g a luftföroreningar. Jag tror också att den långvariga miljöövervakningen är viktig. Men den räcker förstås inte och kan vara farlig i den meningen att man kan hamna helt fel i slutsatserna. Övervakningen säger endast att något sker, men alls inte varför. För att ge mekanistiska (orsak – effekt) förklaringar och indikera lämpliga åtgärder behövs givetvis forskning, där man i experiment under kontrollerade förhållanden testar hypoteser om hur saker och ting hänger ihop. Annars är det lätt att vetandet endast reduceras till att bygga på korrelativa samband.

Den akademiska striden i Sverige kring skogsskador/skogsdöd stod dock inte mellan miljöövervakare respektive experimentalister, utan mellan modellerare och experimentalister. De förras främste banérförare var Harald Sverdrup, teknolog från LU, som modellerade det mesta som kom i hans väg. Från ett enkelt samband mellan plantors tillstånd eller utveckling och BC/Al-kvoten i deras näringslösning i laboratorie-studier räknade han ut hur skogsdödsfronten storskaligt skulle röra sig upp över landet. Ganska snart visade sig denna dystra prognos vara helt uppåt väggarna.

Men i kalklobbyn var den seglivad och ganska länge pågick argumentationen för kalkning av skogsmark. En aha-upplevelse var när jag insåg att en av skogsmarkskalkningens främsta förespråkare, Lennart Schotte, samtidigt var ordförande för styrelsen i Svenska Kalkföreningen. Skogsstyrelsen hade länge en förkärlek för skogsmarkskalkning och drev i egen regi länge ganska storskalig försöksverksamhet. Den verksamheten tror jag numer är lagd i slutförvar, förhoppningsvis väl inkapslad i svårvittrad marmor.

Upprinnelsen till Hermans blogginlägg var ju att han noterat och möjligen noga läst Skogsstyrelsens Rapport nr 1 2015 (Akselsson m fl, 2015), som handlade om 30 års erfarenheter från de s k Obs-ytorna. Dessa lades ut främst för att följa utvecklingen av skogsskadorna, och i ett senare skede också för att möjligen förklara dem. Jag har också ögnat den rapporten. Även om det kommit ut en hel del resultat från de 30 åren och det stora antalet mätningar som gjorts, så var min reaktion spontant: ”Gav inte allt detta mer?”. Huvudslutsatserna enligt rapportens sammanfattning var ungefär följande: i/ Kronutglesningen ökade i början och planade sen ut, för att idag vara i nivå med den för 30 år sedan, ii/ Kronutglesningen var lägre hos skog med hög tillväxt än hos skog med låg tillväxt, och iii/ Trädens barr hade högre N-halt på mark med låg kvot C:N i måren än på mark med hög kvot.

Den första observationen hade man kanske kunna gjort på ett enklare och billigare sätt än att fara runt på 200-400 skogsytor och titta på krontaket underifrån med hjälp av kikare. I alla fall idag finns det nog bättre metoder á lá fjärranalys. Det finns ju också en bias i fasta provytor där ju träden över tiden blir successivt äldre. Om en förändring iakttas kan det inte enkelt uteslutas att det är en åldranderelaterad förändring. Den andra observationen känns ju som precis vad man kan förvänta – tillväxten beror ju primärt av att det finns mycket barr per enhet markyta (bladyteindex). Den tredje observationen visades redan för 20-år sedan, t ex av undertecknad på ett relativt stort material (Nohrstedt & Jacobson, 1994).


I nämnda rapport från Skogsstyrelsen finns ingen uppgift om vad äventyret med Obs-ytorna kostade. Privatspanare som jag är har jag förstås försökt ta reda på det. Sture Wijk på Skogsstyrelsen, som f ö varit i högsta grad inblandad i obs-yte-verksamheten, svarade beredvilligt på frågan. Lätt var det tydligen inte och enligt Sture var det orsaken till att man inte tog med uppgiften i rapporten. Vad svarade då Sture? Totalt kostade obs-ytorna ca 45 miljoner kr för de 30 åren. Till det kommer ca 28 miljoner kronor för det s k Krondroppsnätet under en delperiod. Tillsammans blev det således drygt 70 miljoner kronor, en aktningsvärd summa pengar.

Idag pågår tydligen en diskussion på Skogsstyrelsen om en eventuell fortsättning av verksamheten på en del av Obs-ytorna. Själv är jag tveksam till vad en sådan skulle ge. Skogstillståndet följs idag tillräckligt noggrant genom Riksskogstaxeringen och Ståndortskarteringen. Specialstudier av tillståndet i krontaket borde bättre kunna följas genom fjärranalys. För att förstå vad som händer är de skogliga experimenten mest värdefulla. Det är av stor vikt att sådana hela tiden får finnas i representativa miljöer, gärna långliggande experiment, men det måste kontinuerligt såväl startas nya försök, som läggas ner gamla. I senaste numret av Miljöaktuellt (Götmark m fl, 2015) reses också frågan om inte naturreservat också borde kunna startas med forskning kring naturvårdsmetoder som ett av flera huvudskäl vid sidan av bevarande av natur för biologisk mångfald och rekreation. Jag tycker det är en rimlig idé, framförallt viktig för södra Sverige. Från norra Sverige är det min erfarenhet att skogsbolagen välvilligt reserverar mark långsiktigt för fältstudier av natur- och miljövård, således inte bara för skogsproduktion.

Litteratur:

Akselsson, C., Pihl Karlsson, G., Karlsson, P. E. & Ahlstrand, J. (2015) Miljöövervakning på Obsytorna 1984-2013. Skogsstyrelsen, Rapport nr 1, 140 s.

Bäckstrand, K. (2000) What can nature withstand: Science, politics and discourses in trans-boundary air pollution diplomacy. Doktorsavhandling. Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 294 s.

Högberg, P. (2001) Skogsdöden som kom av sig. Forskning och Framsteg nr 2, s. 8-13.

Johansson, L. (1993) (Red.) Behöver skogen intensivvård? Delade meningar om skogsskadorna. Forskningsrådsnämnden, Källa nr 42. 108 s.

Landin, B. (1986) Om träd kunde gråta. Prisma. 280 s.

Götmark F. m fl (2015) Utnyttja naturreservaten för vetenskaplig forskning. Miljöaktuellt på nätet 9 april 2015.

Nohrstedt, H.-Ö. (1984) Studies of forest floor biological activities in an area previously damaged by sulphur dioxide emissions. Water, Air, and Soil Pollution 25, 301-311.

Nohrstedt, H.-Ö. & Jacobson, S. (1994) Samband mellan näringshalter i mark och årsbarr. Skogforsk, Redogörelse nr 7, 18 s.

Sundqvist, G. & Lundgren, L. J. (2014) Kampen mot försurningen. I: Lundgren, L. J. & Schough, K. (Red.) Generationsmålet – tankar om miljöpolitik och samhällsomställning. S. 250-279. Naturvårdsverket. ISBN 978-91-620-1295-3.

Tunlid, A. (2007) Ett konfliktfyllt fält: förtroende och trovärdighet inom miljöforskningen. I: Agrell, W. (red.) Forskningens gråzoner. Carlsson Bokförlag. ISBN 978-91-7331-085-7. Sid. 134-151.

Östlin, E. (1959) Opublicerat manuskript på svenska. Refererat i Nohrstedt (1984).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar