lördag 5 augusti 2017

Gekås-ägarens slott - Ingemar Johansson (C) och signaturen "Sakägare" är jäviga och negligerar riksintressena


Gården Ängarna invid utsiktsberget Ängabjär 

Idag den 5 augusti hade jag nedanstående text exklusive bilder införd som replik i Hallands Nyheter på sidan 4. Detta med rubriken "Natur- och kulturintresserade måste också få delta i debatten". 

12 juli ifrågasatte jag bygglovsnämnden för att ha gett lov till ägaren av Gekås att bygga ett slott i område av riksintresse. Ordförandens svar klargjorde inget, vilket jag skrev 19 juli.


Det nuvarande och tomma bostadshuset på Ängarna

Två repliker har inkommit, från dels Ingemar Johansson (C) 17 juli, dels ”Sakägare” 27 juli. Gemensamt för dessa två är att de verkar ha en nära relation till ägaren av Gekås. Båda är blivande grannar och uppenbarligen hans vän, de kallar honom ”Thomas”. Inläggen är således en megafon för ägaren av Gekås.

Johanssons roll i ärendet är mer besvärande. Han är ordförande i kommunens nämnd för miljö- och hälsoskydd där en tjänsteman skrev ett positivt yttrande till bygglovsnämnden. Han har också en central roll i den hembygdsförening som absolut inte ville delta i några protestyttringar.

Båda inläggen visar ringa förståelse för allmänintresset i frågan och misstänkliggör mer eller mindre tydligt allmänhetens behov av kultur och natur. De tycker att vi kultur- och naturintresserade ska låta ägaren bygga som han vill och ”ta en annan väg”. De framhåller båda ihärdigt det privata markägandet som skapare av naturvärdena i de båda reservaten Sumpafallen och Floastad.


Ängarna inklämt mellan naturreservatet Floastad och Natura 2000 vid Sumpafallen

Inget kan vara mer fel. Det är främst topografin som gett vattenfall, raviner och bergbrant. I de miljöerna har skogsbruk varit omöjligt. Därför har äldre lövskog, och alla de arter som finns i den, kunnat klara sig undan den granifiering som det privata skogsägandet lett till. De kalhyggen som redan tagits upp på Gekås-ägarens fastighet illustrerar vad som normalt sker.


Nyupptaget kalhygge på fastigheten i fråga

”Sakägaren” misskrediterar ”naturintresserade” för att de inte stänger grindar och genar över sådda fält. Mitt intryck är att sådant beteende är ovanligt bland naturengagerade. Hen misskrediterar även mig med ett utfall om att jag avslöjat en potentiell häckningslokal för pilgrimsfalken. Naivt, vi befinner oss på 2010-talet där alla, inklusive kriminella, med en smartphone och Google maps enkelt kan hitta varenda kal bergbrant i Halland.


Utsiktsberget
   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar