fredag 20 februari 2015

LRF Skogsägarna censurerar hårt i sitt nyhetsflöde på TwitterNedanstående text är en fylligare version av det debattinlägg som publicerades av tidningen Skogsland 20 februari 2015.


http://www.lantbruk.com/debatt/lrf-skogsagarna-censurerar-all-kritik


Sociala mediers betydelse som nyhetsförmedlare ökar snabbt. Organisationen LRF Skogsägarna är aktiv på Twitter. De meddelanden som skickas ut från organisationen går igenom ett effektivt filter. Igenom filtret kommer bara sådana meddelanden som är positiva till skogsbruket eller negativa till olika natur- och miljövårdsinitiativ. Förbi filtret kommer inget som är det omvända, d v s kritiska till skogsbruket och positiva till miljösidan. Filtret utgörs av kommunikationsansvarig Marianne Eriksson och naturvårdsstrateg Gunnar Lindén. Speciellt graverande var när man i den senaste valrörelsen systematiskt skickade vidare meddelanden som var negativa för Miljöpartiet, detta samtidigt som LRF Skogsägarna påstår sig vara en partipolitiskt obunden organisation.

LRF Skogsägarna skickar förstås ut vad man vill på Twitter, men nämnda censur bör problematiseras i förhållande till organisationens utsagda huvuduppgifter (t ex ”fritt” skogsbruk, lika betoning av produktion och miljö) och förment partipolitiskt neutrala karaktär, liksom till medlemmarnas mångfasetterade bevekelsegrunder för att vara skogsägare.

LRF Skogsägarnas agerande liknar mest en kortsynt strutspolitik.  Organisationen borde på Twitter i stället verka för en allsidig information till sina kunder (”följare”) om såväl styrkor som svagheter i svenskt skogsbruk, speciellt då förstås den privatägda delen. En rekommendation kan också vara att ta fram den policy för det egna arbetet med Twitter, vilken man idag uppenbart saknar. Vi följare vill veta vad vi får.

I en demokrati torde det vara angeläget att främja en dialog, där parterna känner till varandras tänkande och argumentation. En ledstjärna borde kunna vara ett uttalande från Jonas Ericsson, näringspolitisk strateg, tillika flitig bloggare (blogg ”Skogssnack”) och twittrare på Norra Skogsägarna: ”Dialog och ömsesidig respekt från alla parter är nyckeln till framgång”.

Internet och sociala medier spelar numer en mycket stor roll i nyhetsflödet. Ca 90 % av landets invånare har tillgång till internet och ca 85 % använder internet relativt regelbundet och 75 % dagligen. Ungefär hälften av de som utnyttjar internet använder sociala medier som Twitter, Facebook och Instagram, mer eller mindre ofta.

Twitter är för den som inte redan vet det en mikroblogg och att likna vid en öppen annonstavla där meddelanden (s k tweets) byts. Twitter har drygt 500 000 svenska konton. Ca 150 000 personer använder Twitter dagligen. Störst andel användare finns i åldersklassen 15-25 år, uppåt i åldrarna minskar andelen.

Som aktiv på Twitter har du ett eget konto där du både kan följa vad andra skriver och skriva själv. Du bestämmer själv vilka andra konton du följer. Många fler läser och skickar vidare andras meddelanden på Twitter, än de som faktiskt skriver något själva. I själva verket utgör meddelanden som skickas vidare den stora volymen, det mesta skyfflas således runt och de egentliga nytillskotten är en liten andel. Ett intressant meddelande når ofta inte endast dina egna följare, utan skickas vidare (”retweetas”) av dem till sina följare o s v och sprids på så sätt likt ringar på vattnet.

LRF Skogsägarna är en branschorganisation för de fyra skogsägarföreningarna i landet: Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna. Sammanlagt har man ca 110 000 medlemmar. LRF Skogsägarnas främsta uppgifter är enligt den egna hemsidan:

att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fritt, lönsamt och hållbart familjeskogsbruk för LRF:s och skogsägarföreningarnas medlemmar

att verka för är en stark äganderätt, en skogspolitik med ”frihet under ansvar” och en väl avvägd balans mellan produktions- och miljömål för skogsbruket

Innehållet i flera av formuleringarna här torde, för att kunna realiseras, förutsätta att skogsägaren har en fri tillgång till allsidig information, inte minst då från den egna organisationen. T ex ett ”fritt familjeskogsbruk”, ”frihet under ansvar” och ”väl avvägd balans mellan produktions- och miljömål” torde alla kräva en kunnig och allmänbildad skogsägare. Märkligt är då om den egna intresseorganisationen i sin nyhetsförmedling håller sina medlemmar och följare i censurerad okunskap.

Att den egna intresseorganisationen i sin nyhetsförmedling på Twitter särskilt betonar produktionsperspektivet är ytterst märkligt också med tanke på de mång medlemmarnas olika intressen och skäl för att äga skog. Som helhet värderar man nyttigheter som rekreation och friluftsliv, tillgång på ved och virke för husbehov, och ett naturnära boende minst lika högt eller t o m högre än skogsinkomster.     

Organisationen LRF Skogsägarna är sen åtminstone ett par år verksam på Twitter. Om man i sökfunktionen för sitt Twitter-konto skriver ”LRF Skogsägarna” får man veta att det finns två anställda som twittrar på arbetstid för organisationens räkning, nämligen kommunikationsansvarig Marianne Eriksson (konto: @MarianneErikss1) och naturvårdsstrateg Gunnar Lindén (konto: @GuLinden). De har twittrat i åtminstone två år.

I början av februari 2015 hade de tillsammans skickat ut ca 11000 tweets. De hade då drygt 1000 följare, en del överlappande som följer båda. Det är svårt att ha en definitiv uppfattning om vilka deras följare är. Merparten är enskilda personer och för många av dessa finns ingen uppgift om vilka de är (arbetsgivare, bakgrund m m). Klart av bilderna på kontonas personpresentationer är att följarna har en relativt låg medelålder, vilket stämmer bra överens med Twitter-användandets allmänna åldersfördelning. Hur många av följarna som är medlemmar i skogsägarrörelsen framgår inte heller. Bland följarna finns även skolor, media, intresseorganisationer och företag.

Jag har följt LRF Skogsägarnas två Twitter-konton i ca 1,5 år. Ganska snart blev det uppenbart att LRF Skogsägarna på Twitter i stort sett endast skickar ut meddelanden som stämmer med den egna världsbilden. Några typiska exempel på meddelanden ges mot slutet av detta inlägg. Den 2 februari 2015 granskade jag de 100 senaste meddelandena från Marianne Eriksson respektive Gunnar Lindén. Jag klassificerade dem i tre kategorier;

  1. Positiva för skogsbruket och/eller negativa till miljösidan – 70 %
  2. Negativa för skogsbruket och/eller positiva till miljösidan – 0 %
  3. Neutrala – 30 %

Dominansen var stor för grupp 1. Fördelningen var i stort sett identisk för både Marianne Eriksson och Gunnar Lindén. Bristen i grupp 2 beror inte på att det inte finns sådana meddelanden eller att de två inte följer konton som förmedlar negativ kritik. Det beror istället på att de två aktivt väljer bort dem. Av Marianne Erikssons meddelanden är 80 % sådana som hon fått av andra som hon följer och skickar vidare och 20 % sådana som hon skriver själv, ofta är det då en länk till en artikel i någon tidning eller ibland till den egna bloggen. För Gunnar Lindén är fördelningen 50 – 50 mellan egna alster och sådana som skickats vidare..

Duons vinklade verksamhet framgår tydligt om man t ex granskar deras agerande i några sentida debatter i media. Här en handfull exempel:

1/ I början av februari 2015 publicerade fem olika miljöorganisationer, bl a SNF, en artikel på DN Debatt med titeln ”Staten måste sluta avverka sin egen skyddsvärda skog”, vilken ffa föreslog att statliga Sveaskog skulle utöka sitt naturvårdsengagemang. Ett par dagar senare kom en replik från Mats Nilsson, tidigare ordförande för SNF i Stockholm, som menade att det var fel att endast peka ut Sveaskog – alla ägare borde ta ett större ansvar. Emellan dessa två nämnda inlägg lade Sveaskogs skogschef Hermann Sundqvist en artikel på sin blogg i ämnet ”Intressant om skog på DN Debatt”. Den 9 februari lade sig två socialdemokrater i diskussionen. De vädrade sin positiva inställning till det svenska skogsbruket och tyckte att miljörörelsen borde nyansera sig. LRF Skogsägarnas twittrande duo skickade vidare meddelanden man fått om Sundqvists och socialdemokraternas artiklar, men inte de som annonserade de två från miljöorganisationernas sida. Men precis på mållinjen kom en liten ljusning i tunneln, som blev undantaget som bekräftade regeln: Marianne Eriksson skickade faktiskt vidare ett meddelande från DN Debatt om att miljöorganisationerna haft slutreplik 10 februari under rubriken ”Ingen motsättning mellan skydd och naturhänsyn i skogbruket”.  

2/ Ungefär en vecka tidigare hade Stig-Olof Holm, föreningen Rädda Skogen, ett inlägg på SvD Brännpunkt med titeln ”Sverige fortsätter slå ut sin egen natur”. Dagarna därefter kom ett par inlägg från skogsnäringens sida (Jonas Jacobsson, Linda Eriksson) som förstås gick i polemik. Ytterligare någon dag senare hade Stig-Olof Holm slutreplik ”Dagens skogsbruk slår ut mångfalden”.  LRF Skogsägarnas duo skickade inte ut meddelanden om Holms två inlägg, men däremot om de två andra inläggen från skogsnäringen.

3/ I början av september 2014 föreslog 21 professorer inom naturvårdsbiologi på DN Debatt att hela det stora brandfältet i Västmanland skulle göras till ett reservat. Redan samma dag kom två motlägg, också i DN. Det var konstellationer av representanter från LRF, Mellanskog och lokala markägare som skrivit under. Man menade bl a att markägarna redan fått lida nog och att ”hela byar riskerade att utplånas”. Ett lite udda inlägg kom från Claes Tollin på SLU som menade att idén om reservatet var fel därför att människan alltid hade utnyttjat skogen. En slutreplik kom några dagar senare från professorerna som åter betonade att brandfältet utgjorde en unik chans att inrätta ett behövligt reservat. LRF Skogsägarna twittrade varken om professorernas första inlägg, eller deras slutreplik. Däremot twittrade man om de andra inläggen som var emot deras förslag.

4/ Tidningen Skogsaktuellt publicerade hösten 2014 en krönika av Ambjörn Johansson ”Varför vi älskar att hata hyggen”. Han hävdade i den bl a att människans brukande i grunden är positiv för den biologiska mångfalden. Senare i början av 2015 hade jag själv ett debattinlägg på Skogsaktuellts hemsida där jag ifrågasatte den vetenskapliga grunden för hans krönika. Han återkom med replik på hemsidan och jag hade något senare en slutreplik. LRF Skogsägarna twittrade om Johanssons krönika och replik, men inte om mina två inlägg.

5/ Flera exempel finns, bl a relaterade till debatter i tidningar och på nyhetssajten Hela Hälsingland i Gävleborgs län. Mönstret gick igen, LRF Skogsägarnas duo twittrade om inläggen som var positiva för skogs- och jordbruk, men inte om inläggen från meningsmotståndare. Här visade sig nu också en koppling till partipolitiken. Det var två i länet ledande centerpartisters inlägg som LRF Skogsägarna twittrade om. Ett inlägg från en miljöpartist och ett par politiskt oberoende inlägg (från mig själv) höll man nogsamt tyst om.

Den här antydda bristen på partipolitisk neutralitet i LRF Skogsägarnas twittrande blev sedan tyvärr uppenbar under valrörelsen.  Vid sju tillfällen under perioden 3 juni till 5 augusti skickade duon ut meddelanden som var uttalat negativa till Miljöpartiet. Inget annat parti ägnades denna negativa uppmärksamhet under valrörelsen. Man känner här igen vad som möjligen kan ha varit en centerpartistisk strategi under valrörelsen, nämligen att svartmåla Miljöpartiet. Under lång tid har jag på Twitter följt Staffan Danielsson, ledande centerpartist i Östergötland och riksdagsman under förra perioden. Under valrörelsen ägnade han sig i stort sett på Twitter endast åt att ifrågasätta Miljöpartiet.

SvD hade 16 november 2013 en intressant artikel om vilka som politiker följer på Twitter. Allra oftast följde de sina gelikar, d v s man höll sig till stor del i sin egen lilla bubbla där man fick sin världsbild bekräftad. Artikelförfattaren problematiserade detta och menade att det knappast kan vara en framgångsrik väg att ha dålig koll på vad meningsmotståndare tycker och tänker.

Överfört till LRF Skogsägarnas twittrande kan frågan resas om det i längden är bra för skogsbrukarföreningarnas medlemmar och alla följarna att organisationen censurerar allt kritiskt om skogsbruket. Jag tror det inte, det är ett självbedrägeri som i längden inte gagnar någon. Snarast riskerar det skogsägarrörelsens förmåga till bra dialog med det omgivande samhället.  Anmärkningsvärt är dessutom att LRF Skogsägarna saknar en Twitter-policy, detta enligt chefen Sten Frohm. En sådan policy behövs verkligen, det verkar rätt uppenbart.

Jag är ”kund” (följare) på LRF Skogsägarnas två Twitter-konton. För mig som kund är det förstås väsentligt att det finns en vederhäftig varumärkning från säljaren.  LRF Skogsägarna talar inte offentligt om vad man har för mål med och inriktning på sitt twittrande. LRF Skogsägarna hanterar förstås sina Twitter-konton hur man vill. Men för alla oss följare är det viktigt att veta vi får. Med denna text har jag velat tala om för alla nuvarande och potentiella följare vad detta är: vi får en skönmålning av svenskt skogsbruk, som betonar produktionsperspektivet och misstänkliggör miljösidan. Ska man få en allsidig bild av skogen och skogsbruket får man definitivt välja andra Twitter-konton att följa. LRF Skogsägarnas två twittrare är inga att hålla i handen om man vill förkovra sig allsidigt.  


Dokumentation:

DN debatt om Bevarande av skog med höga naturvärden och med udd mot Sveaskog

Johanna Sandahl, SNF, m fl 1, februari 2015 ”Staten måste sluta avverka sin egen skyddsvärda skog” Ej retweet av LRF

Magnus Nilsson, tidigare ordf SNF Sthlm län, 3 februari ”Belöna skogsägare som gör mer än lagen kräver” (föreslog att ”de generella naturvårdskraven över hela den brukade skogsarealen skärps”) Ej retweet av LRF

Herman Sundqvist Sveaskog bloggade ”Intressant om skog på DN Debatt Retweet av LRF

Isak From och Anna-Caren Sätherberg, båda S, 9 februari, ”Svartmåla inte skogsbruket” Retweet av LRF

Johanna Sandahl, SNF, m fl 10, februari 2015, slutreplik, ”Ingen motsättning mellan skydd och naturhänsyn i skogbruket” Faktiskt retweet av LRF i elfte timmen (undantaget som bekräfta regeln)


SvD Brännpunkt om utarmning av svensk natur genom bl a skogsbruk

Stig-Olof Holm, Föreningen Rädda skogen, 26 januari 2015 ”Sverige fortsätter slå ut sin egen natur” Ej retweet av LRF

Jonas Jacobsson, konsult och KSLA, 29 januari 2015 ”Apokalyps på högskolan – inte i skogen” Retweet av LRF

Linda Eriksson, Skogsindustrierna, 30 januari 2015 ”Skogen är grund för ny bioekonomi” Retweet av LRF

Stig-Olof Holm, Föreningen Rädda skogen, 31 januari 2015 ”Dagens skogsbruk slår ut mångfalden” Ej retweet av LRF


DN Debatt om förslag att göra reservat av brandfältet i Västmanland

Henrik Andrén SLU m fl, 8 september 2014, ”Gör brandområdet till ett jättelikt skyddat reservat” Ej retweet av LRF

Sture Johansson m fl LRF Mälardalen, 8 september 2014, “Visa respekt för markägarnas rätt” Retweet av LRF

Helena jonsson m fl LRF, 8 september 2014, ”Hur mycket är nog för den som drabbats av skogsbranden” Retweet av LRF

Claes Tollin SLU, 11 september 2014, ”Människan har alltid utnyttjat den svenska skogen” (argumenterade emot ett reservat) Retweet av LRF

Henrik Andrén SLU m fl, 15 september 2014, slutreplik ”Mycket att vinna på att inrätta ett reservat”   Ej retweet av LRF


Skogsaktuellt om människan och biologisk mångfald

Ambjörn Johansson, krönika i Skogsaktuellt nr 7 hösten 2014, ”Varför vi älskar att hata hyggen” Retweet av LRF

Hans-Örjan Nohrstedt, 19 januari 2015, ”En häpnadsväckande syn på människan och biologisk mångfald” Ej retweet av LRF

Ambjörn Johansson, 21 januari 2015, ”Naturen är vad vi gör den till, vare sig vi vill eller inte” Retweet av LRF

Hans-Örjan Nohrstedt, 23 januari 2013, ”Replik om människan och biologisk mångfald” Ej retweet av LRF


Hela Hälsingland opinion insändare om miljötillståndet i skogen

Karin Perers, Mellanskog, 20 januari 2015, ”Vi vill skapa samhälle i samklang med naturen” Retweet av LRF

Hans-Örjan Nohrstedt, 27 januari 2015, ”Karin Perers fortsätter att lägga dimridåer” Ej retweet av LRF


Hela Hälsingland opinion – insändare om smutskastning av lantbruket

Magnus Svensson och Hans Jonsson, båda aktiva och ledande inom Centerpartiet i Gävleborgs län, 19 juni 2014, ”Nog med smutskastning av svenskt lantbruk” Retweet av LRF

Hans-Örjan Nohrstedt, 24 juni 2014, ”Osakligt inlägg om jord- och skogsbruk” Ej retweet av LRF


Gefle Dagblad debatt om att bönder förtjänar ryggdunkar i st f negativ kritik

Magnus Svensson och Hans Jonsson, båda aktiva och ledande inom C Gävleborg, 25 juni 2014, ”Alla borde jubla och dunka bonden i ryggen!” Retweet av LRF       

Hans-Örjan Nohrstedt, 30 juni 2014, ”Osakligt av C om svenskt jord- och skogsbruk” Ej retweet av LRF


”Partipolitiskt obunden” – meddelanden från LRF Skogsägarna som är kritiska mot Miljöpartiet  

Marianne Eriksson:

5 aug RT Hannes Hervieu ”Har noterat massor med Centerpartister som sliter för att hjälpa till vid branden i Västmanland. MP kallar till pressträff.”

3 juli RT ÖstersundsPosten ledare: ”Obegripligt om en skogsägare eller skogsarbetare överväger att rösta på MP”

2 juli RT Sara Johansson ”Knuffades bakåt i kön av MP:s pressekreterare…” (Almedalen)

2 juli RT Lars Beckman ”MP vill alltså överföra skogstransporterna från lastbil till ett kanalsystem?”

13 juni RT ”Har MP gått vilse i skogspolitiken undrar denne skribent” (med länk)

3 juni ”Stöttar S MP:s sex skogspolitiska krav? (med länk)


Gunnar Lindén

18 juli ”Miljöpartiet får en känga för sitt utspel om 100 % ekologiskt för att rädda Östersjön ” (länk till artikel i Land Lantbruk & Skogsland)Endast för skogsbruket positiva meddelanden från LRF – ex från två månader sommaren 2014

Marianne Eriksson:

4 aug RT Göran Örlander ”Forskarna vill sätta ut kronhjort. Varför? Kronhjorten är en svår skadegörare på gallringsskog genom sitt barkgnag” (länk till ATL)

3 aug RT Jonas Eriksson ”Vacker vy efter avverkning.” (länk till artikel i Vimmerby tidning)

1 aug RT Gunnar Lindén ”Årets bästa blåbärsställe: gles ungskog ca 10 år” (länk till bild)

1 aug RT Gunnar Lindén ”Skogsbruk och bärplockning: två ekosystemtjänster som med fördel kan kombineras.” (länk till bild av GL)

31 juli RT Gunnar Lindén ”Hyggesmotståndarna hör knappast till den kategori som plockar vildhallon” (länk till bild av GL)

31 juli RT Gunnar Lindén ” ”Fantastiska hallon- och blåbärstillgångar nu på våra hyggen och hyggeskanter.” (länk till bild)

31 juli RT Sören Pettersson ”Jag känner mig rik. Blåbär till frukostfilen. Skogen är gratis och öppen för alla.”

27 juli RT Sören Pettersson ”Det är inte den skyddade skogen som besöks. Det är den brukade svenska skogen som besöks. Gott betyg på vår skötsel.” (länk till SvD Brännpunkt)

20 juli RT Jonas Eriksson ”Jo, det tål att upprepas. Forskarna slår fast – Ett aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta.” (länk till SLU artikel)

18 juli ”Fakta kontra myter om skog i P1:s Sommarprogram” (länk till inlägg av Skogsindustrierna med kritik av budskap från Sebastian Kirppu som hade programmet)

15 juli RT Sören Pettersson ”Kanske dags att lyssna på forskning och fakta. Hyggesfritt skogsbruk fungerar inte för tall.” (länk till artikel i Land Lantbruk)

30 juni RT Skogsstyrelsen ”Kontroll av avverkningar väster om Vättern visar inga körskador…”

29 juni ”Nybloggat om positiva signaler om körskador i skogar” (ref till inlägg på egen blogg)

27 juni RT Land Lantbruk om körskador (samma som ovan)

26 juni RT Gunnar Lindén ”Skogsbrukets arbete för att minska körskador börjar ge effekt.” (ref till Skogsstyrelens rapport)

26 juni RT Jonas Eriksson tweet om körskador (samma som ovan)

5 juni ”Läs här om skogsägare som avverkat utan körskador…” Egen tweet med länk till dt.se/dalarna/alvdalen…Gunnar Lindén

5 aug ”Skogsbruk och bärplockning: två ekosystemtjänster som med fördel kan kombineras.”

1 aug ”Årets bästa blåbärsställe: gles ungskog ca 10 år”

31 juli ”Hyggesmotståndarna tillhör knappast den kategori som plockat vildhallon.” (länk till bild)

31 juli ”Fantastiska hallon- och blåbärstillgångar nu på våra hyggen och hyggeskanter.” (länk till bild)

14 juli RT Naturbrukarna ”Varför vi älskar att hata kalhyggen.”

13 juli ”Har naturvårdsetablissemangets kejsare några kläder?” (länk till inlägg av Herman Sundqvist på hans egen blogg)

10 juli ”Hoppas myndigheterna inte upptäcker det finns fåglar i skogen och jordbrukslandskapet. Sverige blir då pittoreskt reservat.” (länk till artikel i Skogsaktuellt om tillämpningen av EU:s habitatdirektiv”)

7 juli ”Skogen behövs för att klara klimatmålen.” (länk till artikel i norska Aftenposten)

7 juli RT Torleif Mykleby ”Verden trenger skogen” (med länk)

27 juni RT Lennart Ackzell ”Svenskt familjeskogsbruk framstår som en dröm på Världsskogsveckan. Markrättigheter betyder så mycket!” (länk till bild)

27 juni RT Marianne Eriksson ”Klimatsmart att använda skogsråvara i st f fossila och resurskrävande råvaror” (länk till artikel i Land Lantbruk)

27 juni RT Land Lantbruk ”Positivt efter inventering av körskador” (med länk till artikel)

26 juni ”Skogsbrukets arbete för att minska körskador börjar ge effekt” (länk till Skogsstyrelsen och rapportering av enfallstudie vid Vättern)

26 juni RT Jonas Eriksson ”Positivt resultat i skogen” (länk till samma Skogsstyrelsens rapportering)

18 juni RT SLU ”Naturhänsyn i skogsbruket har god effekt!” (länk till SLU artikel)

15 juni ”De flesta gillar att vistas i skötta skogar” (länk till blogg av Marianne Eriksson LRF Skogsägarna)

9 juni RT Hans-Örjan Nohrstedt ”Aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta” (med länk till SLU artikel)

9 juni ”Skogsbruket kraftsamlar för att minska skadorna på fornlämningar” (länk till artikel i Västerbottens Kuriren)

23 maj RT Marianne Eriksson LRF Skogsägarna ”Södras medlemmar avsätter skog f 12-20 miljarder kr f naturvård” (länk till artikel i Södras medlemstidning)


Referenser/Källor

Epost från chefen för LRF Skogsägarna Sten Frohm 2015-02-04

Följande tidningars debattforum på nätet: Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), Västmanlands Läns Tidning (VLT), Skogsaktuellt, Gefle Dagblad och Hälsingetidningarnas nyhetssajt ”Hela Hälsingland”

Gun Lidestav och Tomas Nordfjell (2002) Svenska skogsägare i nytt ljus. Fakta Skog nr 11, 4 s

Gun Lidestav och Ann-Marie Arvidsson (2013) Member, Owner, Customer, Supplier? - The Question of Perspective on Membership and Ownership in a Private Forest Owner Cooperative. I: O C Akais (red.) Global perspectives on sustainable forest management, ISBN 978-953-51-0569-5, 314 pages, Publisher: InTech, s. 75-94

Pressmeddelande med uttalande av Jonas Ericsson, näringspolitisk strateg på Norra Skogsägarna, från 11 oktober 2012 med anledning av två skogsägande bröders ansökan till det s k Komet-programmet.

Svenskarna och internet www.soi2013.se

Sociala mediers uppkomst och roll www.mikstatensmediarad.se

Twitter-konton: @GuLinden och @MarianneErikss1

1 kommentar:

  1. Tyvärr är det nog så i världen att det mesta som sägs är subjektivt vinklat och ensidigt. Och jag har tyvärr inte under mitt liv sett någon förbättring i mekanismerna för beslutsfattande eller framställande av beslutsunderlag i Sverige i de frågor jag betraktar som väsentliga.

    SvaraRadera