torsdag 17 mars 2016

Antibiotika och bekämpningsmedel i jordbruket i olika länder - inget vägande skäl välja svenska livsmedel
Slutsatser

Sverige har en låg användning av antibiotika och bekämpningsmedel i en europeisk/global jämförelse. Men den är fullt jämförbar i de nordiska och baltiska länderna exklusive Danmark. När det gäller antibiotika har både Island och Norge en tydligt lägre användning än Sverige. Det finns en tydlig nord-syd gradient i Europa vad gäller användning av antibiotika och bekämpningsmedel, vilken kan vara betingad både av skillnader i behov beroende på klimat och av kulturella aspekter. En stor studie av frukt och grönt visade att produkter från Sverige, Norge, Danmark och Lettland i en internationell jämförelse hade låga och med varandra jämförbara resthalter av bekämpningsmedel.

För livsmedelskonsumenter finns det inga tungt vägande skäl att med hänsyn tagen till användning av antibiotika och bekämpningsmedel välja svenska livsmedel framför sådana från Norge, Island, Finland och de baltiska länderna. Detta sätter frågetecken för LRF:s och Jordbruksverkets vurmande för specifikt svenska livsmedel. Det öppnar också upp för nya perspektiv i vad som kan menas med lokalproducerade livsmedel. I stället för att primärt välja ”svenskt” kan det ur miljösynpunkt vara bättre att över nationsgränser handla livsmedel från regionen, det minskar transportarbetet. Sålunda kan det för detaljhandeln och enskilda konsumenter övervägas om det inte t ex är bättre att välja norska och finska livsmedel än sydsvenska om du är i Norrbotten eller Lappland, norska om du är i Bohuslän-Värmland-Härjedalen-Jämtland, finska eller baltiska om du är i Stockholmsområdet eller Sörmland och Östergötland. Idag transporteras svenska livsmedel kors och tvärs i det mycket långa landet Sverige. Att Norge inte är fullvärdig medlem i EU och dessutom har en annan prisnivå än Sverige är förstås en komplikation. Men det kommer nog andra tider. Mitt resonemang handlar primärt om miljön.

Bakgrund till denna sammanställning

Svenska mervärden”, det är en term som ofta används av LRF och Jordbruksverket i argumentationen för att landets konsumenter ska köpa svenska livsmedel och för att värna ett svenskt jordbruk.

Inte nog med att svenska livsmedel skulle ha miljömässiga ”mervärden” i förhållande till flertalet möjliga importländer, företrädare för LRF:s ledning ger även sken av:

att svensk mjölk skulle vara bäst i världen ur klimatsynvinkel –
t ex LRF:s ordförande Helena Jonsson

eller i en samlad bedömning –


och Gunilla Kjellson, LRF:s ordförande i Västernorrland, i en ATL-artikel http://hans-orjan.blogspot.se/2016/03/for-lrfs-ledning-och-lrf-mjolk-verkar.html

Enligt LRF:s ledning och även Jordbruksverket ligger svenska livsmedels miljöfördelar i att de är särskilt klimatsmarta (har mest använts som argument för svensk mjölk) och att de är framtagna i en produktion som kännetecknas av en låg användning av antibiotika i djurhållningen och av bekämpningsmedel i växtodlingen, detta då i jämförelse med konkurrerande länder. Ofta nämns sådana länder i allmänhet eller pekas ut specifikt (främst nämns Danmark, Nederländerna och Tyskland).

Att svensk mjölk skulle vara särskilt klimatsmart har jag tidigare visat vara felaktigt, se mitt blogginlägg tidigare i ämnet (översta länken ovan). I en direktkontakt med FAO fick jag t o m bekräftat att svensk mjölks klimatavtryck, uttryckt per kg mjölk, är genomsnittligt jämfört med övriga OECD-länder, vilka tillsammans står för cirka 2/3 av världens produktion.

I och med att min tidigare analys visade att LRF:s lednings argument för svensk mjölks fördel från klimatsynpunkt var vetenskapligt ogrundad fann jag skäl också att granska statistik vad avser svenskt jordbruks användning av antibiotika och bekämpningsmedel i en internationell jämförelse. Jag har använt källor som finns öppet tillgängliga på nätet, i form av rapporter eller sökbara databaser. De källor jag använt redovisas nedan tillsammans med resultatredovisningen.

Antibiotika

Här redovisas ett antal länder och deras användning (försäljning) av veterinärföreskriven antibiotika. Länderna redovisas i ordning med stigande användning. Inom parentes anges användningen 2010 respektive 2011. Värdena som används är korrigerade i förhållande till populationsstorlek (milligram per Population Corrected Unit; PCU).

Norge (4.1, 3.7); Island (7.2, 6.3); Sverige (15.2, 13,6); Finland (24, 24); Lettland (40, 35), Litauen (48, 42), Danmark (47, 43), Frankrike (132, 117), Nederländerna (146, 114)

Sverige är således inte bäst, före ligger både Norge (27 procent av Sveriges värde) och Island (47 procent av Sveriges värde). I materialet är det överlag en nord-syd gradient, vilken kan bero dels av att behovet är mindre i ett kallare klimat, dels av kulturella skillnader inom jordbrukspolitiken.

Källa: ”Sales of veterinay antimicrobial agents in 25 EU/EEA countries in 2011. Third ESVAC report”

Bekämpningsmedel

Här har jag hittat tre datakällor avseende tre olika år (2000, 2006 och 2013). I dessa redovisas samlade data för bekämpningsmedel (insekticider, fungicider och herbicider) för åren 2000 och 2006. I 2013:s databas särredovisas de tre nämnda typerna och jag har här nöjt mig med att sammanställa användningen av herbicider, vilken är den största delen.

Eftersom länder har både olika stor areal jordbruksmark och olika stora befolkningar måste normeringar göras av data för att en jämförelse mellan länder ska vara meningsfull. En sådan normering kan således göras per jordbruksareal och per folkmängd.
Nedan har båda sätten använts. En jämförelse bara per folkmängd är orättvis för de länder som är kornbodar med stor jordbruksareal, låg befolkningstäthet och stor export.

En problematik i tolkningen av data är att man i databaserna ibland använder begreppet ”sales” (försäljning) och ibland ”use” (användning). För mig har det inte alltid varit tydligt vad som är vad i statistiken. Men man kan tänka sig att ”use” är en delmängd av ”sales”, vilket skulle kunna betingas av att sålda volymer inte alltid används, åtminstone inte under samma redovisningsår. Data för användning skulle förutsätta att insamling sker från jordbrukarna via enkät eller dylikt. Jag vet inte om så sker i alla länder och i så fall hur effektiv den är. För att enkelt komma förbi problemet redovisar jag med samma term som datakällan. Det är jämförelsen mellan länder som är syftet med denna sammanställning och den påverkas inte. Däremot kan en jämförelse mellan år inte enkelt göras.

Bekämpningsmedel år 2000 (”use”)

Sorten som redovisas inom parentes efter ländernas namn är kilo aktiv substans per hektar. Länderna redovisas i ordning stigande användning.

Estland (0.1); Litauen (0.2); Norge (0.4); Polen (0.5), Finland (0.5); Sverige (0.6); Danmark (2.4); Österrike (2.4), Tyskland (2.5); Frankrike (4.6); Nederländerna (9.4).

Sverige kommer här således först på en sjätte plats. De nordiska och baltiska länderna (Lettland saknas) har låga värden. Nord-syd gradienten är tydlig.

Källa: AgChem; nationmaster.com


Bekämpningsmedel år 2006 (”sales”)

I databasen kan man få fram varje lands totala försäljning uttryckt i aktiv substans. Jag har själv räknat om till kilo per hektar, respektive kilo per person, på basis av de uppgifter jag hittat på nätet över aktuell (2015) jordbruksareal respektive folkmängd.

Nedan redovisas länderna i stigande ordning vad gäller försäljning. Detta baserat på en samlad platssiffra för såld mängd per hektar jordbruksareal respektive per person i landets befolkning.

Siffrorna inom parentes är kilo per hektar respektive kilo per person av aktiv substans.

Finland (0.63, 0.30) och Sverige (0.66, 0.17); Norge (0.82, 0.13); Estland (0.68, 0.34); Österrike (2.36, 0.39); Danmark (1,36; 0.57); Tyskland (2.61, 0.40); Lettland (1.87,1.18); Nederländerna (8.63; 0.55)

Sverige är är delat etta med Finland. Norge och Estland har också särskilt låga värden. Även i det här materialet finns en tydlig nord-syd gradient.

Källa: EUROSTAT

Växtskyddsmedel/herbicider år 2013 (”use”)

Upplägget av redovisningen är densamma som ovan. Siffrorna inom parentes är kilo per hektar respektive kilo per person av aktiv substans.

Först redovisas EU-länder och ett EES-land (Norge), därefter ett urval av länder på olika kontinenter utanför Europa. Framförallt har stora länder valts med betydande jordbruksproduktion. Kina saknas tyvärr i listan, relevant statistik fanns inte att tillgå.

Sverige (0.46, 0.12); Norge (0.74, 0.12); Finland (0.52, 0.22) , Litauen (0.42, 0.31); Österrike (0.83, 0.14); Lettland (0.63, 0.40); Nederländerna (2.39, 0.15); Tyskland (1.48, 0.23); Danmark (1.21, 0.51)

Indien (0.04; 0.01); Egypten (0.95, 0.04); Australien (0.53, 1.09), USA (1.21, 0.62): Nya Zeeland (4.63, 0.56); Kanada (1.15, 1.71); Brasilien (3.50, 1.18), Argentina (6.88, 5.12).

Sverige ligger lågt i jämförelse med många andra länder, men ganska lika som Norge, Finland, Litauen, Österrike och Lettland. Danmark har det högsta samlade värdet bland redovisade europeiska länder.

Utanför Europa ligger Indien i särklass lägst och har värden som är klart under den nordisk-baltiska nivån. Egypten ligger i paritet med den nordisk-baltiska nivån. De högsta nivåerna har Argentina och Brasilien.

Källa: FAOSTAT


Bekämpningsmedelsrester i grönsaker

En stor studie av rester av bekämpningsmedel i frukt och grönt med avseende på ursprungsland publicerades av European Food Safety Authority (EFSA) 2015. Enligt den studien hade de nordiska länderna Sverige, Norge och Danmark låga och sinsemellan lika halter. Lettland låg på ungefär samma låga nivå. En stor andel av proverna saknade i dessa länder detekterbara halter. Resultaten redovisades som andel prover med lägre respektive högre halt än den tillåtna (figur 3:7, sidan 63).

Källa: EFSA Journal 13(3):4038; 169 sidor, 2015Inga kommentarer:

Skicka en kommentar