torsdag 27 oktober 2016

Reaktioner och icke-reaktioner på min debattartikel i SvD ”Myt att älgkött är miljövänligt”


Teckning av Karl Hygge, inspirerad av Lasse Mortimers Hälge, 
en bild vilken tyvärr inte gick att hitta på nätet

På SvD Brännpunkt 10 oktober hade jag ett inlägg ”Myt att älgkött är miljövänligt” (länk i slutet). Jag ifrågasatte hur WWF i sin Köttguide kommit fram till att viltkött ska ha grön gubbe, samt att Jägareförbundet, Naturskyddsföreningen och Livsmedelsverket kännetecknat det som ”naturligt”, ”utmärkt när det gäller klimat” respektive ”bra ur miljösynpunkt”.

Bakgrunden till mitt ifrågasättande var att Sverige har världens tätaste älgstam och att den därmed kan ha signifikant betydelse vad gäller växthusgaser. Älgen skadar skog och orsakar därmed minskad skogsproduktion, med mindre upptag av koldioxid som följd. Den rapar liksom andra idisslare metan, en än mer potent växthusgas än koldioxid. Och slutligen innebär jakt på älgen mycket bilåkande och därmed utsläpp av koldioxid. En preliminär beräkning visade att om alla dessa tre effekter vägs in och slås ut per kilo älgkött så överstiger det många gånger om WWF:s värde för grön gubbe på viltkött. De två förstnämnda effekterna gör det faktiskt med råge var och en för sig.

WWF var den enda av de fyra ovan nämnda organisationerna som kom med replik (länk nedan). Genom diverse rundsnack och medhåll om att viltförvaltning är viktig lyckades WWF, på det sätt som är vanligt inom politiken, med bravaden att undvika att svara på själva sakfrågan, d v s hur man kommit fram till värdet på klimatavtrycket för viltkött. WWF slingrade sig med att det ju i alla fall inte är så mycket viltkött om man slår ut det på alla svenskar. SvD:s debattredaktör tyckte att svaret var så intetsägande att det inte ens förtjänade en slutreplik från mig.

De andra av mig utpekade organisationerna ville uppenbarligen inte heller kliva fram och motivera sina påståenden om viltkött. Detta är också en vanlig mediestrategi bland makthavare som blir ifrågasatta – om man inte ger replik dör debatten snabbt ut och läsarna glömmer frågan. Mest förvånande det mig att inte Jägareförbundet ville passa på att utveckla sin syn på varför Sverige ska ha världens tätaste älgstam. Sannolikt är frågan minerad mark. Jakt är ju något som idag endast tillkommer en mycket liten del av landets befolkning, bara 2-3 procent. Detta medan de negativa konsekvenserna i form av lidande och kostnader inom trafiken, samt skador på skogs- och jordbruksproduktion bärs av respektive breda folklager via skatter och försäkringspremier, samt markägare.

Det hade varit intressant att få höra av Jägareförbundet, som har ett av staten uttalat utbildningsuppdrag, varför man vare sig på hemsidan eller i sitt kursmaterialet för jägarexamen helt saknar information och reflexioner över viltets och jaktens klimatkonsekvenser. Naturvårdsverket var inte specifikt utpekat i mitt inlägg, men hade kunnat få kommentera det faktum att inte ett enda forskningsprojekt finansierat via Viltvårdsfonden, som verket administrerar, under de senaste 20 åren handlat om klimataspekter på jakt och vilt.

En analys av Skogsstyrelsen från 2007 slog fast att det vore samhällsekonomiskt lönsamt att reducera älgstammen med 30-50 procent. Detta därför att kostnaderna skulle minska i paritet med detta, samtidigt som ”intäkterna” i form av jaktmöjligheter, ekoturism och kulturvärden skulle finnas kvar ändå. Vad jag kan minnas blev det då aldrig någon offentlig diskussion om den analysen. Det var väl en för känslig sak, liksom nu mitt inlägg i SvD.

I sociala medier har det också varit en del kommentarer till mitt inlägg. Bl a har två extrema slutsatser om jakt florerat utifrån mitt påstående att älgkött inte är självklart mer miljövänligt än nötkött: 1/ ”Då slutar vi helt jaga älg, inte vill vi väl ha miljöfarligt kött”, och 2/ ”Då får vi utrota älgarna eftersom de är miljöfarliga”. Det som hävdar det första låtsas inte förstå att det inte är köttet i sig som är en fara för miljön. Det är förstås istället det faktum att älgstammen är så stor. Om då jakten helt skulle upphöra blir ju stammen och skadorna än större. De som hävdar det andra vill inte låtsas förstå att det finns positiva värden med älgen som givetvis måste vägas in i ett ställningstagande till älgstammens lämpliga storlek, t ex möjligheter till en meningsfull fritid för befolkningen i glesbygd och till ekoturism.

Möjligen får jag, av en del reaktioner att döma, delvis ta på mig själv att jag inte uttryckte mig tillräckligt tydligt, att min artikel alltför mycket fokuserade på köttet i sig. Jag utgick kanske felaktigt ifrån att de flesta läsare skulle förstå kopplingen mellan köttbiten och dess indirekta miljöeffekter. Om man betraktar en köttbit i affärens disk eller på tallriken är den givetvis inte farlig i sig där den ligger, utan det avgörande är hur den producerats, kommit dit (man pratar om effekter ”uppströms”) och förvaras. Tilläggas kan också att effekter ”nerströms” måste beaktas, t ex effekter i avlopp, reningsverk och vattenrecipienter. När det gäller Medelsvenssons överkonsumtion (mer än vad som är fysiologiskt betingat) av det protein(kväve)rika köttet, innebär den ökad belastning på reningsverken med kväve. Detta kväve får inte komma ut i vattendrag, sjöar och hav och därför tvingas kommunerna investera stora pengar i ett dyrbart extrasteg i reningsverken där oorganiskt kväve från vår urin omvandlas till ofarlig kvävgas som hamnar i atmosfären, vilken till 80 procent redan består av sådan gas.

Det behövs givetvis jakt även med en reducerad älgstam. För det första för att komma till en reducerad nivå som bedöms mer lämplig, och sen givetvis för att hålla stammen kvar på denna nivå. I Sverige utgör människans jakt den absoluta merparten (80-90 procent) av dödligheten för älg och den reglerar således stammens storlek. Sverige har som sagt världens tätaste älgstam. I Nordamerika och Ryssland är älgtätheten bara en tiondel av den svenska. Orsaken har bedömts vara att rovdjuren som tar älg, d v s varg och björn, tillåts vara avsevärt vanligare där. Det är givetvis inte utan anledning som det är Jägareförbundet som gått i spetsen för jakten på varg i Sverige, en konkurrent om älgköttet.

Även om det är jägarna som står för den praktiska jakten är det inte de själva som fattar beslut om den årliga avskjutningen, utan det är länsstyrelserna. Varje älgförvaltningsområde har en flerårig plan till grund när man kommer in med förslag på årets avskjutning. Denna plan är även den beslutad av länsstyrelsen. Inom varje län finns för den mer långsiktiga övergripande planeringen en viltförvaltningsdelegation. I en sådan finns representanter för landstingets politiska partier, jägarna, markägare, trafiken och naturvårdsorganisationer. Det har förekommit synpunkter på att dessa delegationer domineras alltför mycket av jaktintresset. Det har också förekommit att representanter från markägare och naturvårdsorganisationer av det skälet lämnat delegationer. En inte alltför vild gissning är att de politiska landstingspartiernas representanter till stor del själva är jägare. Det vore ett intressant ämne för en studentuppsats i någon samhällsvetenskap eller för en grävande journalist.

Den mest graverande reaktionen som jag känner till kom den 13 oktober i form av en ledare i Östersunds-Posten (ÖP; länk nedan). Där togs jag av daga av ledarskribent Hanna M Björklund från Centern. Hon utnämnde mig till ”Årets okunnigaste debattör” och skrev att jag ”hittade på dumheter”. Hennes enda försök till sakargument gick ut på att älgen ju bara ”äter skog” och därför inte behöver beaktas. ”Storstadsbor” skulle enligt henne uppenbart inte lägga sig i så komplicerade frågor som miljöbelastningen av älg, jakt och älgkött. Hon glömde då förresten att nämna det faktum att de flesta älgjägare kommer från just ”storstäder”. Och hon missade att kolla var jag är skriven, om jag jagat älg och om jag rentav hade tillbringat avsevärt mer tid i terränglådan än hon själv.
Genom att pressa henne lite på Twitter fick jag offentligen ett löfte om genmäle i ÖP. Detta bekräftades lite senare av ÖP:s politiske redaktör Marcus Persson. Genmälet blev skrivet av mig och sedan publicerat i ÖP (länk nedan). I vanlig ordning kommenterades mitt genmäle direkt av Hanna M Björklund, tidningen måste förstås ha sista ordet. Denna gång var dock hennes ton glädjande nog mer vänlig en i den inledande ledaren. Jag tycker det hedrar ÖP att man gav mig möjlighet till genmäle, inte alla tidningars ledarsidor är så generösa (jag har prövat förut).

Slutligen en kommentar om mitt inlägg i SvD som framfördes på Facebook: ”Hur mycket fick du betalt av storskogsbruket?”. Det är sådana argument man får stå ut med när man sticker ut näsan i frågor som berör. Jag rekommenderade studier av inläggen på min blogg för att utröna mer om var mina lojaliteter finns. Frågeställaren på Facebook hörde därefter inte av sig mer.

Fick då mitt inledande inlägg i SvD, om att älg, jakt och älgkött inte är självklart miljövänligt, nån bestående effekt? Var det värt att röra om i älggrytan? Jag hoppas det, att i alla fall några läsare tänkte till och funderade över att allt inte är så självklart som man i förstone kan tro. För egen del var det värt jobbet helt klart. Dels för att det gav anledning till ganska omfattande research. Småningom blir det nog ett blogginlägg med de fakta och de referenser jag hittat. Dels för att det har varit intressant att se de reaktioner man möts av och det politiska rävspelet som infinner sig.


Länkar till ovan nämnda tyngre inlägg och repliker:

Länk till mitt inlägg på SvD Brännpunkt:Länk till WWF:s svar:Länk till Östersunds-Postens ledare:Länk till mitt genmäle på ledaren i ÖP:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar