fredag 21 juli 2017

Vi överklagar Falkenbergs kommuns bygglov till ägare av Gekås att uppföra slottsliknande bostad i område av riksintresse
Nedanstående text exklusive bilder är identisk med det dokument som dags dato inlämnades till Falkenbergs kommun


Överklagande av beslut om bygglov i Falkenbergs kommunGällande:
Beslut i bygglovsnämnden 2017-06-15 avseende § 1205, Svartrå 5:9, nybyggnad av enbostadshus, Dnr 2017-604Yrkande:
Att beslutet överprövas och att det i samband därmed utreds ordentligt huruvida det föreligger risk för att bygget orsakar påtaglig skada på de riksintressen för kulturmiljö, naturvård och friluftsliv som berörs enligt kommunens översiktsplan. Tillsvidare bör bygglovet återtasMotivering:

1/ Beslutet lever inte upp till intentionerna i Plan- och bygglagen (2010:900)

I dess kapitel 2, paragraf 6, punkt 1 står: ”....i ärenden om bygglov....ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan,....”
Med hänsyn till vad vi redovisar nedan menar vi att bygglovsnämnden alls icke visat att så är fallet. Omständigheterna talar istället för att nämnda värden inte alls har beaktats på ett nöjaktigt sätt.2/ Kommunens Översiktsplan 2.0 från 2014 har alls inte beaktats

Vi är väl medvetna om att en kommunal översiktsplan inte är bindande, men vi anser trots detta att det är ytterst graverande att bygglovsnämnden i sitt beslut på intet sätt beaktat densamma. Man kan fråga sig vad den i så fall ska användas till.
I översiktsplanen anges det aktuella området, ungefär avgränsat av Svartrå – Tubbared – Kvarnbacken – Floastad och inkluderande Högvadsån och Sumpafallen, som varande av riksintresse. Riksintresset berör samtidigt hela tre olika aspekter, nämligen kulturmiljö, naturvård och friluftsliv.
Området karakteriseras också som ”ekologisk känsligt” respektive nära ett ”område utan stor påverkan” (sannolikt syftande på Åkulla bokskogar; vår anm.). Dessa båda karaktärer är sådana som refereras i Miljöbalken.
För de tre riksintressena har bygglovsnämnden tagit in yttranden avseende två, nämligen kulturmiljön och naturvården. För det tredje finns inga yttranden, vare sig interna eller externa.Riksintresset kulturmiljö:
Kulturmiljö Halland är kritisk till ansökan om bygglov. Huvudskälet är att den planerade slottsliknande bostaden alls inte är anpassad till platsens kulturmiljö. Samtidigt förordar man att den nuvarande bostaden inte rivs, utan renoveras.
Yttrandet från Kulturmiljö Halland är väl genomtänkt och presenterat. Stadsarkitektens yttrande har egentligen samma grundinställning till den planerade byggnaden (”...solitär byggnad som kraftigt avviker...”) som Kulturmiljö Halland, men avfärdar i nästa andetag sitt eget ställningstagande med att det inte innebär hinder för godkännande. Han avfärdar kritiken av den tänkta byggnaden med ett svepande resonemang: ”...flera av de byggnader som idag bedöms ha höga värden har avvikit från gängse utformning då de kom till.” Det är intressant att se vilka exempel han använder för att illustrera sin tes. Det är dels Falkenbergs Stadshus, dels slotten Hjuleberg och Mostorp. Noterbart är att inga exempel ges från inre Halland. Vi anser inte att exemplen har någon relevans för det aktuella fallet. De är dels från stadsmiljö som i sig är mycket mer variationsrik än bebyggelsen i inre Halland, dels från den rika slättbygden där andan och de socioekonomiska förhållandena var och är helt annorlunda. Logiken är således bristfällig. Även på det sättet att det säkert går att finna många exempel på avvikande byggnader som rivits då de blivit otidsenliga eller ansetts alltför avvikande. ”Avvikande” är således inte självklart lika med ”bra” eller ”hållbar” arkitektur.Riksintresset naturvård:
Länsstyrelsen har överraskande inkommit med ett yttrande vad avser naturvård. Det är överraskande därför att länsstyrelsen är överprövande myndighet och därför inte borde ha yttrat sig alls på detta stadium. Yttrandet är därutöver mycket ytligt och innehåller endast en enkel uppräkning av vilka naturreservat och nyckelbiotoper som finns i närområdet. Det saknas helt konsekvensanalys och torde därmed ha mycket ringa värde. Man borde ha analyserat och värderat hur den planerade byggnaden, både under byggtid och senare förvaltning, kommer att påverka naturvärdena i sig och också reservatens tillgänglighet för den naturintresserade allmänheten. Mycket anmärkningsvärt är dessutom att länsstyrelsens yttrande överhuvudtaget inte nämner och värderar det faktum att området äger riksintresse för naturvården. Sammantaget finns det inget i kommunens underlag som är en konsekvensbeskrivning av effekter på naturvården.Riksintresset friluftsliv:
Trots att området utpekats som riksintresse även för friluftslivet har man på bygglovsnämnden överhuvudtaget inte begärt in något yttrande som berör detta. Åkulla Bokskogar, som har många besökare, tangerar den för bygget aktuella platsen. Sumpafallen, det unika naturreservatet vid Högvadsån, lockar många besökande. Sammantaget rör sig många intresserade av natur- och friluftsliv i området. En viktig detalj i sammanhanget är vad som kommer att hända med den mycket gamla och fantastiskt vackra åkerväg som går i öst-västlig riktning, precis förbi gården Ängarna, där bygget ska ske, och sen vidare bort mot Svartrå. Att den vägen inte spärras av under och efter byggtiden är mycket viktigt för det rörliga friluftslivet.
Det finns flera organisationer som självklart borde ha fått ha yttra sig över riksintresset friluftsliv i området, t ex Intresseföreningen för Åkulla Bokskogar, STF Södra Halland (som i sin verksamhet inkluderar Falkenbergs kommun) och Friluftsfrämjandet i Falkenberg och Varberg.Sammanfattningsvis:
Det är för oss obegripligt att nämnden i sitt beslut som första mening under avsnittet ”Motivering” skriver:
”Den planerade åtgärden bedöms överensstämma med intentionerna i ÖP för Falkenbergs kommun.”
Vi har visat att så alls inte är fallet. Åtminstone är detta vare sig ordentligt prövat eller säkerställt. Tillsvidare är vår uppfattning att åtgärden (bygget) går helt på tvärs mot översiktsplanen och att det föreligger risk för påtaglig skada på berörda riksintressen.
Bygglovsnämndens protokoll i detta ärende avslutas med: ”Bygglovsenheten anser efter en sammanvägd bedömning att ett positivt bygglov kan lämnas” (vi har här i citatet ändrat protokollets uppenbara felskrivning ”...av att...” till ”...att ett...”).
Det är vår uppfattning att denna ”sammanvägda bedömning” vilar på lösan sand. För ett riksintresse (kulturmiljö) har man enkelt avfärdat ett kritiskt yttrande från Kulturmiljö Halland, för det andra riksintresset (naturvård) har man baserat sig på ett yttrande från Länsstyrelsen som inte borde ha funnits, är mycket ytligt samt helt utan konsekvensanalys, och för det tredje riksintresset (friluftsliv) har man inte ens tagit in några yttranden.3/ Inga ideella organisationer har tillfrågats

Det är många ideella organisationer som av och till har verksamhet i området och därmed intresse för dess utveckling. Det planerade bygget är så pass avvikande att det ligger nära till hands att tro att sådana verksamheter kan komma att påverkas. Rimligt hade därför varit att låta dem komma till tals. Nämnas kan:

Okome-Köinge-Svartrå hembygdsförening
Intresseföreningen Åkulla bokskogar
STF Södra Halland
Friluftsfrämjandet i Falkenberg och Varberg
Naturskyddsföreningarna i Falkenberg och Varberg
Falkenbergs ornitologiska förening4/ Tidpunkten för beslutet var mycket olycklig för den som eventuellt ville överklaga

Bygglovsnämnden tog sitt beslut 15 juni, d v s strax innan midsommaren och semestrarna. Det kom till vår kännedom först i och med Hallands Nyheters artikel om bygglovet 27 juni. Detta innebär att all den efterforskning som behöver göras för den, som likt oss, vill överklaga, har fått göras under semesterperioden med alla de problem det inneburit. Vi har t ex inte lyckats komma i kontakt med den handläggare på länsstyrelsen som skrev dess yttrande om naturvård och inte heller relevanta sakkunniga på Riksantikvarieämbetet. Denna för medborgarnas aktiva deltagande utomordentligt dåliga tajming strider mot intentionerna i Århuskonventionen (se nedan).Glommen och Saltsjöbaden 20 juli 2017
Vi undertecknare anser oss med stöd av FN:s Århuskonvention implementerad i EG:s förordning nr 1367/2006 ha rätt att föra talan i detta ärende.


Hans-Örjan Nohrstedt
Glommen; medlem i Friluftsfrämjandet och i Sveriges Ornitologiska Förening
epost: honohrstedt@hotmail.com


Mats Widgren
Saltsjöbaden, professor emeritus i kulturgeografi vid Stockholms universitet
epost: mats.widgren@outlook.com
Kopia: Länsstyrelsen i Halland, Kulturmiljö Halland, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet 

1 kommentar:

  1. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

    SvaraRadera